Säännöt

Me allekirjoittaneet olemme perustaneet SUOMEN SEPÄT ry – nimisen yhdistyksen, liittyneet siihen jäseniksi ja hyväksyneet sille seuraavat säännöt.

1.
Yhdistyksen nimi on SUOMEN SEPÄT r.y ja kotipaikka Petäjäveden kunta.

2.
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. Seppäperinteen keruu ja tallentaminen.
2. Tiedon ja taidon säilyttäminen ja siirtäminen jäsenistölle ja seuraaville sukupuolville.
3. Seppäkoulutuksen kehittäminen ja mahdollinen järjestäminen.
4. Yhteistyön ylläpitäminen jäsenten ja muiden järjestöjen kanssa.

3.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
1. Järjestää koulutustilaisuuksia, taontatiedon ja taidon kohottamiseksi.
2. Järjestää juhlatilaisuuksia ja kilpailuja sekä näyttelyitä.
3 Suorittaa seppäperinteen keräystä ja julkaisutoimintaa.
4 Voi omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

4.
Yhdistyksen jäseniksi voivat päästä kaikki sepäntyötä tekevät ja harrastavat henkilöt.
Yhdistyksessä voi olla varsinaisten jäsenien lisäksi myös kannatusjäseniä.Kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä yksityisiä henkilöitä ja yhteisöjä. Yhdistys voi päättää kunniajäsenen ja kunniapuheenjohtajan valitsemisesta. Yhdistyksen jäsen voi, oltuaan jäsenenä 1 vuoden, ja täytettyään 65 vuotta , anoa vapaajäseksi pääsyä. Anomus on jätettävä johtokunnalle 8 pykälän 14 kohdan mukaisesti. Jäsen on velvollinen noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä, sekä suorittamaan yhdistykseen liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun.

5.
Jäsenen joka ei noudata näitä sääntöjä, yhdistyksen kokouksen hyväksymiä ohjesääntöjä tai kokouksen tekemiä päätöksiä, tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voi yhdistyksen kokous erottaa, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava eroittamisen kannalla. Jos jäsen tahtoo erota yhdistyksestä, on hänen siitä ilmoitettava kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun kuluvalta toimikaudelta, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään yhdistyksen kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

6.
Yhdistyksen tili ja toimintavuosi alkaa tammikuun 1 päivänä ja päättyy joulukuun viimeisenä päivänä. Yhdistystä edustaa ja sen asioita hoitaa sen lainmukaisena hallituksen vuosikokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsema 6 jäseninen johtokunta, joista 2 on erovuorossa vuosittain. Vuosikokous valitsee johtokunnalle puheenjohtajan vuosittain edellä mainuttujen lisäksi. Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja edustaa yhdistystä johtokunnan toimeksiannosta. Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri. Johtokunta valitsee yhdistyksen varapuheenjohtajan keskuudestaan, ja ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan. Johtokunta on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään 3 muuta jäsentä on saapuvilla. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Johtokunnan on jätettävä tilit viimeistään kymmenen (10) päivää ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joitten tulee palauttaa ne johtokunnalle viimeistään kaksi (2) päivää ennen vuosikokousta.

7.
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous ja kesäkokous. Johtokunta kutsuu jäsenet kaikkiin kokouksiin vähintään 2 viikkoa ennen kokousta jokaiselle jäsenelle kirjallisesti lähetetyllä kokousilmoituksella.

8.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.
2. Todetaan kokouksen laillisuus.
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
4. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toimintavuodelta.
5. Esitetään tilikertomus ja tilintarkastajain lausunto kuluneelta tilikaudelta, joiden perusteella päätetään tilien hyväksymisestä.
6. Päätetään tili ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.
7. Suoritetaan yhdistyksen puheenjohtajan vaali.
8. Toimitetaan johtokunnan jäsenten sekä kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan vaali.
9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma toimikautta varten.
10. Käsitellään toimintakauden tulo ja menoarvio.
11. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
12. Valitaan jaostot ja toimikunnat.
13. Hyväksytään uudet jäsenet, jolloin vähintään 2/3 läsnäolevista yhdistyksen jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
14. Käsitellään muut johtokunnan tai yksityisten jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta esittämät ja kokouskutsuissa mainitut asiat.
15. Käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

9.
Kesäkokous pidetään touko-elokuun aikana kesätapahtuman yhteydessä. Kesäkokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

10.
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen aikaisempi kokous on niin päättänyt, milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään 1/5 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräinen kokous on pidettävä 1 kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsu lähetetään 7 pykälässä mainitulla tavalla. Kokouksessa voidaan hyväksyä uusia jäseniä.

11.
Näitten sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä yhdistyksen kokouksessa sen jälkeen, kun johtokunta on asian käsitellyt ja asiasta on mainittava kokouskutsussa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.

12.
Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin yhdistyksen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Purkamisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisille.

13.
Yhdistyksen on pidettävä ajan tasalla olevaa jäsen ja toimihenkilöluetteloa, ja on se kerran vuodessa toimitettava jäsenille.

14.
Muuten noudatettakoon mitä laissa yhdistyksistä säädetään.